Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 182

Số người truy cập: 6745361
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

26-3-1931 Thành lập đoàn thanh niên cộng sản đông dương nay là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đảng ta trong quá trình thành lập đã rất chú ý đến vai trò thanh niên. Đó cũng là điều Hồ Chủ tịch hết sức quan tâm.
 
Ngay khi cho xuất bản tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, trong phần phụ lục nhan đề Gửi thanh niên Việt Nam Hồ Chủ tịch đã kêu gọi tha thiết: "Đông Dương đáng thương hại, Người sẽ nguy mất nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh".
 
Tháng 12-1924, Hồ Chủ tịch về Quảng Châu khi những điều kiện cho việc thành lập một tổ chức cánh mạng đã chín mùi. Tháng 6-1925, một năm sau tiếng bom của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng minh Hội được thành lập. Ngay lúc ấy, Người đã thành lập nhóm Thanh niên cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội, lúc đầu chỉ có 9 người, cuối 1926 đã lên đến 26 người, trong đó có các đồng chí như: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong...
 
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác thanh niên trong nước xuất hiện ở nhà máy xi măng và trường trung học Bon - Nan (nay là trường Ngô Quyền) ở Hải Phòng. Chi bộ Thanh niên Cộng sản nhà máy xi măng có 10 đoàn viên, ra báo bí mật lấy tên là Tia Lửa.
 
Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tổ chức Thanh niên Cộng sản phát triển mạnh, tuy vậy vẫn sinh hoạt chung với chi bộ Đảng, chưa có tổ chức độc lập và thống nhất.
 
Nghị quyết của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 họp vào cuối tháng 3-1931 ở Sài Gòn đã nhấn mạnh: "... tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết". Do đó Đảng chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
 
Ngày 20 tháng 4 năm 1931, từ nước ngoài, đồng chí Nguyễn ái Quốc gửi thư cho Trung ương Đảng đã nhắc nhở việc thống nhất nhanh chóng các tổ chức thanh niên.
 
Cuối tháng 4-1931, từ nước ngoài, ở Trung Kỳ Xứ ủy Đoàn được thành lập trên cơ sở các Đoàn Uỷ ban Cán Sự Đoàn các cấp. Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh, đã hình thành các Tỉnh ủy Đoàn và Huyện ủy đoàn khá hoàn chỉnh. Lúc này Đoàn đã có khoảng 2000 đoàn viên...
 
Sau đó, trong phiên họp lần thứ 10 (9-1960) và thứ II (I-1961), của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, qua nghiên cứu thực tế lịch sử trong thời kỳ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã thấy rõ tác dụng to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Nghị quyết Trung ương Đoàn lần thứ hai đã quyết định chọn ngày 26 tháng 3 - ngày mở đầu hội nghị - làm ngày kỷ niệm sinh nhật Đoàn. Quyết định này được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba (3-1961) thông qua.
 
Từ năm 1931 đến năm 1935 Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương tiếp tục phát triển ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Bộ. Tháng 3-1935 tại Đại hội Đảng lần thứ ở Ma Cao (Trung Quốc), Chương trình hành động của Đoàn công bố từ 1933 được công nhận chính thức và Đại hội cũng đề xuất việc triệu tập Đại hội Đoàn toàn quốc. Nhưng do tình hình thay đổi, đại hội đã không họp được.
 
Tháng 5-1936 khi Đảng ta ra công khai và thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương thì cùng năm đó, Đoàn thanh niên dân chủ cũng được thành lập trên cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương. Ngày 5-5-1938, đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn thanh niên dân chủ đã họp ở Hà Nội và bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
 
Tháng 9-1939, đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 họp tại Sài Gòn (II-1939) dưới sự điều khiển của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng bí thư Đảng, đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, tập trung mũi nhọn đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc, lập Mặt trận phản đế Đông Dương. Từ đầu 1940, đảng đã thành lập Đoàn thanh niên phản đế. Đoàn thanh niên phản đế đã tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940), Nam Kỳ (II-1940).
 
Hội Nghị trung ương lần thứ 8 (5-1941) do đồng chí Nguyễn ái Quốc triệu tập tại lán Khuổi Nậm (Cao Bằng) đã thành lập Mặt trện Việt - Minh và các đoàn thể cứu quốc. Ngày 20-4-1941, Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành lập. Trong thời kỳ vận động Cách mạng tháng 8, Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam là lực lượng chiến đấu xung kích.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) biết bao đoàn viên thanh niên cứu quốc đã hy sinh anh dũng như: Võ Thị Sáu, Cù Chính Lan, Trần Văn Ơn...
 
Sau khi hòa bình lập lại, trong phiên họp vào tháng 9-1955, Bộ chính trị trung ương Đảng đã chủ trương đổi tên Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam (II-1956), Đoàn đã chính thức mang tên Đoàn thanh niên lao động Việt Nam.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam là lực lượng đầu tàu xung kích xây dựng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu "Sống chiến đấu theo gương những người cộng sản" và "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch năm năm". Đại hội Đảng lần thứ 3 (9-1960) đã xác nhận "thanh niên là lớp người xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nước ta".
 
Đầu tháng 9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người Bác kính yêu của thế hệ trẻ Việt Nam qua đời. Ban chấp hành trung ương Đảng họp phiên bất thường và quyết định: Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong, Đội nhi đồng Tháng Tám được mang tên Bác.
 
Từ đây Đoàn mang tên Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh, một vinh dự và trách nhiệm lớn của Đoàn và thế hệ trẻ nước ta.
 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ trẻ Việt Nam ở cả 2 miền Nam Bắc đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đã viết lên những trang sử sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
 
Sau chiến thắng đầu xuân 1975, Mỹ cút, ngụy nhào, Tổ quốc thống nhất, non sông về một mối. Tháng 6-1976, tại TP Hồ Chí Minh. Ban chấp hành trung ương Đoàn họp phiên thứ 22, thống nhất tổ chức đoàn cả nước với tên Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh.
 
Giữa tháng 12 năm 1976, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 họp định ra đường lối chung và đường lối kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, thông qua kế hoạch 5 năm, sửa đổi điều lệ Đảng và bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới. Đảng ta đổi tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Đoàn cũng được đổi tên thành Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương trước kia và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay đã xứng đáng là đội hậu bị, là cánh tay của Đảng. Hơn 45 năm qua, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tay nhau xiết chặt hàng ngũ xung quanh Đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Đoàn: Tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, dũng cảm chiến đấu, lao động và học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn lần thứ 25 (26-3-1966) Bác Hồ đã nói:
 
"Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có 8 cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mơn mởn như hoa mùa xuân.
 
Với một thế hệ thanh niên hăng hái kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ Miền Bắc, giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc.
 
Vì vậy Bác rất tự hào, sung sướng và thấy mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang".
 
Thanh niên Việt Nam sớm được Bác Hồ kính yêu gắn bó với chủ nghĩa Cộng sản, ngay khi Người gắn bó cách mạng Việt Nam với phong trào Cộng sản quốc tế. "Thanh niên nắm vai trò là người châm ngòi lửa đầu tiên cho phong trào cách mạng nước ta" (Lê Duẩn).
 
Đoàn đã đổi tên nhiều lần, gắn chặt với lịch sử Đảng và sự lãnh đạo của Đảng ta. Trong mỗi thời kỳ, Đoàn có tên khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ mỗi giai đoạn, nhưng tựu chung vẫn là cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng, là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi, là trường học cộng sản của thanh niên Việt Nam.
 
Nguồn Tuổi Trẻ Online.
 
Các kỳ đại hội toàn quốc
Đại hội lần thứ Thời gian Địa điểm Số đại biểu Số Uỷ viên Ban chấp hành được bầu Bí thư thứ nhất được bầu
I 7/2 -14/2,1950 Xã Cao Vân, huyện Đại Từ,Thái Nguyên 400 5 Nguyễn Lam
II 25/10 -4/11,1956 Hà Nội 479 30 Nguyễn Lam
III 23/3 -25/3,1961 Hà Nội 677 71 Nguyễn Lam. Sau khi Nguyễn Lam chuyển công tác (1962), Vũ Quangđược bầu. Sau khi Vũ Quang chuyển công tác (1978), Đặng Quốc Bảo được bầu
IV 20/11 -22/11,1980 Hà Nội 623 113 Đặng Quốc Bảo. Sau khi Đặng Quốc Bảo chuyển công tác (1982), Vũ Mao được bầu.
V 27/11 -30/11,1987 Hà Nội 750 150 Hà Quang Dự
VI 15/10 -18/10,1992 Hà Nội 797 91 Hồ Đức Việt. Sau khi Hồ Đức Việt chuyển công tác (1996), Vũ Trọng Kim được bầu
VII 26/11 -29/11,1997 Hà Nội 899 125 Vũ Trọng Kim
VIII 8/12 -11/12,2002 Hà Nội 898 134 Hoàng Bình Quân. Sau khi Hoàng Bình Quân chuyển công tác, Đào Ngọc Dung được bầu. Sau khi Đào Ngọc Dung chuyển công tác, Võ Văn Thưởng được bầu.
IX 17/12 -21/12,2007 Hà Nội Triệu tập 1034, có mặt 1033 145 Võ Văn Thưởng

NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ

 HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

 

I.      ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
1.     Những điều cơ bản nhất
a.     Ngày thành lập: 26/03/1931
b.     Cờ đoàn và huy hiệu đoàn
 
 
                  
·        Cờ đoàn
-         Nền đỏ
-         Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
-         Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.
-         Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
·        Huy hiệu đoàn
-         Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận đã vẽ mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên vào năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc.
-         Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
c.      Bài ca chính thức
Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” của nhạc sỹ Hoàng Hoà được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 6 (15-18/10/1992) quyết định chọn là bài ca chính thức của Đoàn.
2.     Vị trí , vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Đoàn là thành viên hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên cùng Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hộc Cựu chiến binh, ....
3.     Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam
-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Việt Nam.
4.     Lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu và rèn luyện theo lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, góp phần xây dựng nước Việt Nam: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
5.     Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam; do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện”.
Điều này phản ánh đầy đủ Đoàn là một tổ chức Thanh niên Cộng sản mang tính tiến tiến của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng rộng rãi cuat thanh niên Việt Nam thông qua việc mở rộng các hoạt động có tính chất xã hội, mỗi Đoàn viên và mỗi tổ chức cơ sở Đoan thể hiện tinh tính tiên tiến, vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các Hội của Thanh niên.
6.     Những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
-         Đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên.
-         Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
-         Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh thiếu nhi.
-         Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
-         Phụ trách, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
7.     Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn
a.     Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản nguyên tắc đó là:
 - Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 - Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.
 - Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
 - Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.
b.     Hệ thống tổ chức
·        Hệ thống tổ chức của đoàn gồm 4 cấp:
-         Cấp cơ sở ( Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở)
-         Cấp huyện và tương đương.
-         Cấp tỉnh và tương đương.
-         Cấp Trung ương.
·        Việc thành lập hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.
c.      Nhiệm kì đại hội đoàn
-          Đại hội chi đoàn, Đoàn Trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Đoàn Trường dạy nghề là một năm một lần.
-         Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần.
-          Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; đại hội đại biểu từ cấp huyện trở lên là 5 năm 1 lần.
Ban Thường vụ Trung ương Đoàn được quyết định điều chỉnh thời gian giữa hai kỳ đại hội Đoàn cơ sở Phường khi cần.
8.     Lịch sử và sự kiện
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II đã dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.
a.     Tên gọi của Đoàn qua các thời kì lịch sử
-         Từ 26/3/1931 đến 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
-         Từ 1936 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
-         Từ 9/1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
-         Từ 5/1941 đến 1955: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
-         Từ 10/1955 đến 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
-         Từ 2/1970: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
-         Từ 2/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
b.     Những phong trào thanh niên thể hiện sự đóng góp của Đoàn qua các thời kì cách mạng
-         Từ năm 1956 – 1960: Phong trào lao động kiến thiết Tổ quốc
-         Từ năm 1960 – 1964: Phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.
-         Từ năm 1964 – 1975: Phong trào “Ba sẵn sang ở miền Bắc và phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam.
-         Năm 1976: “Ba mũi tiến công tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”
-         Từ năm 1982 đến 2007: Nhiều phong trào thanh niên liên tiếp được triển khai và hoàn thành.
-         Năm 2007: Trong nhiệm kì 2007 – 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “ Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.
II.                HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
1.     Những điều cơ bản nhất
a.     Ngày thành lập: 15/10/1956
b.     Huy hiệu hội  
- Sáng tác: Họa sỹ Lê Nguyên Lợi
- Ý nghĩa: Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại màu sắc hài hòa thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng đến tương lai; vì Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt Nam.
c. Bài ca chính thức
Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam: Lên Đàng
Nhạc: Lưu Hữu Phước, Lời Huỳnh Văn Tiềng
2.Mục đích của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam có mục đích:
Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
3. Chức năng của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam có chức năng:
1- Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên trước pháp luật và công luận.
4. Nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ:
     1- Khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và các hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện.
     2- Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.
     3- Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội.
    4- Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.
     5- Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
5. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu hoạt động
a. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
- Tự nguyện, tự quản.
- Hiệp thương dân chủ.
- Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
b. Cơ cấu tổ chức hoạt động
Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở:
- Trung ương.
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.
- Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.
- Xã, phường, thị trấn và tương đương.
Việc thành lập, giải thể các tổ chức nói trên phải tuân thủ pháp luật hiện hành.
 
Theo Internet.

Số lượt xem: 5664
Đăng nhập


Tìm kiếm
Video Clip
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat