Bài tập rút ngắn thời gian thực hiện dự án có đáp án

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁNBài 01: Một dự án có các hoạt động (công việc) dự kiến sau đây:

+ Hoạt động A: San lấp mặt bằng điạ điểm, thực hiện 1 tháng, ngay từ đầu

+ Hoạt động B: Hoàn thành hợp đồng cung ứng mmóc - tbị, thực hiện 1 tháng, ngay từ đầu

+ Hoạt động C: Xây dựng nhà xưởng, thực hiện 6 tháng, tiến hành sau hoạt động A+ Hoạt động D: Chở máy móc thiết bị về, thực hiện 6 tháng, tiến hành sau hoạt động B+ Hoat động E: Lắp maý móc thiết bị, thực hiện 4 tháng, tiến hành sau hoạt động C và D+ Hoạt động F: Mắc điện-nước và nghiệm thu, thực hiện 1 tháng, tiến hành sau hoạt động E.

Bạn đang xem: Bài tập rút ngắn thời gian thực hiện dự án có đáp án

Yêu cầu:

a/ Lập bảng phân tích của dự án b/ Vẽ sơ đồ GANTT

c/ Tổng thời gian thực hiện dự án là bao lâu?Bài 02: Một dự án có bảng phân tích công việc như sau:

Tt Tên công việc Ký hiệu CV Thời gian (tháng) Thời điểm

1 Tuyển nhân công A 2 Ngay từ đầu

2 Làm thủ tục xin cấp đất B 1 “

3 Tìm hãng cung cấp mmtb C 3 “


(2)

5 Chuẩn bị xây dựng E 8 Sau B

6 Xây nhà xưởng F 9 Sau E

7 Chuyển mmtb về G 12 Sau D

8 Lắp đặt sơ bộ mmtb H 3 Sau A,F,G

9 Chờ ch-gia đ-chỉnh máy I 1 Sau H

10 Chạy thử, ng-thu, h-động J 2 Sau I

Yêu cầu vẽ sơ đồ GANTT cho dự án? Tổng thời gian thực hiện dự án là bao lâu?Bài 03: Vẽ sơ đồ Pert cho bài 1

Bài 04: Vẽ sơ đồ Pert cho bài 2

Bài 05: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)

A Từ đầu 3B Từ đầu 4C Từ đầu 4D Sau A 5G Sau D 5H Sau A 9F Sau B,G 7I Sau C 6K Sau F 3L Sau F 10M Sau F, I 9N Sau H, K 7P Sau L,M,N 12

Bài 06: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:


(3)

A Từ đầu 3B Từ đầu 2C Sau A 4D Sau A 2G Sau C 3H Sau B, D, G 6F Sau C 9I Sau H 5K Sau I 6L Sau I 5M Sau F,K,L 7N Sau F,K 10

Bài 07: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)

A Từ đầu 2B Từ đầu 6C Sau A 3D Sau B,C 4G Sau A 5H Sau D,G 5F Sau D 4I Sau B,C 7K Sau H,F 6L Sau I 6

Bài 08: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)

A Từ đầu 2B Sau A 0,5C Từ đầu 0,5D Sau B,C 0,5G Từ đầu 3H Sau D,G 3F Từ đầu 2


(4)

I Sau H,F 2Bài 09: Một dự án có các thông số sau đây (đvtg: ngày):

+ Hoạt động A, tiến hành ngay từ đầu, có thời gian lạc quan là 10, thường gặp 12, bi quan 14

+ Hoạt động B, tiến hành sau A, có thời gian lạc quan là 2, thường gặp 3, bi quan 4+ Hoạt động C, tiến hành sau B, có thời gian lạc quan là 5.5, thường gặp 6, bi quan 6.5+ Hoạt động D, tiến hành ngay từ đầu, có thời gian lạc quan là 15, thường gặp 18, bi quan 21

+ Hoạt động E, tiến hành sau C và D, có thời gian lạc quan là 4, thường gặp 7, bi quan 10.

Yêu cầu: áp dụng phương pháp sơ đồ Pert tính các chỉ số thời gian của dự án?Bài 10: Căn cứ ví dụ 7 chương II, tính:

+ Xác suất hoàn thành dự án sớm hơn 5 tuần+ Xác suất hoàn thành dự án trễ mất 5 tuần

Bài 11: Căn cứ bài 2/, cho biết thêm chi phí thực hiện các công việc như sau (đvt: 1000đ)

CV Chi phí thực hiệnA 10000B 25000C 30000D 44000E 16000F 450000G 60000H 30000I 5000


(5)

Yêu cầu:

a) Lập bảng chi phí thực hiện công việc

b) Lập bảng tính thời gian dự trữ cho các các công việc

c) Lập bảng kế họach tiến độ của DAd) Lập bảng NS theo thời gian bắt đầu

sớm nhất

e) Lập bảng NS theo thời gian bắt đầu muộn nhất

f) Vẽ đồ thị tổng ngân sách

g) Cho biết tháng 6 ngân quỹ có khả năng xảy ra bao nhiêu?

Bài 12: Xác định chi phí thấp nhất để rút ngắn hạn hòan thành dự án bớt đi 3 đvtg theo số liệu sau:Phí tổn do làm nước rút CV TG thi công TG có thể rút ngắn4000000 1-2 6 25000000 1-3 7 23000000 2-5 7 16000000 3-4 6 22000000 4-5 9 1


(6)

Bài 13: Công ty xây dựng X vừa ký một hợp đồng xây dựng một công trình Y với giá trị hợp đồng 12.300 $ với thời hạn hợp đồng là 10 tháng. Sau khi nghiên cứu tính tóan, công ty X đã lập được bảng số liệu sau:CV Tg lạc quan(tháng)Tg thường gặp(tháng)Tg bi quan(tháng)Trình tựA 1 2 3 Ngay từ đầuB 0,5 1 1,5 Ngay từ đầuC 4 5 6 Ngay từ đầuD 1 2 3 Sau A, BG 5 6 7 Sau AE 2 3 4 Sau AF 3 4 5 Sau C, GYêu cầu:

a) Tính Tei và vẽ sơ đồ Pert

b) Những công việc nào là trọng tâm cần tập trung chỉ đạo?

c) Tính thời gian xuất hiện sớm của các sự kiện

d) Tính thời gian xuất hiện muộn của các sự kiện

e) Tính thời gian dự trữ của các sự kiện

f) Tính thời gian dự trữ của từng công việc.

g) Hỏi công ty có khả năng hòan thành hợp đồng trong 10 tháng hay không?


(7)

h) Gỉa sử để hòan thành hợp đồng 10 tháng, công ty X đã phân tích được các số liệu thể hiện ở bảng sau:

CV Khả năng rút được(tháng)CPBình thườngCP Khi rútA 1 1000 1300B 0 800C 2 600 700D 0 1000G 1,5 5000 5600E 1 1800 2200F 1 800 1000Σ 11000

+ Hỏi để hòan thành 10 tháng theo hợp đồng, công ty X phải bỏ thêm chi phí là bao nhiêu là tối ưu?

+ Tính lãi lỗ cho DA.

i) Vẽ sơ đồ Pert theo tỷ lệ & theo phương nằm ngang với trục thời gian. Bạn có nhận xét gì ?

Bài 14: Có dự án cải tạo khu nhà hiệu bộ của một trường học như sau:

CV CV

ngay trước đó

Thời gian mong đợi (ngày)

Thời gian rút còn lại (ngày)CP xúc tiến (đ/ngày)A 3 2 500000B A 4 2 1000000C A 6 4 2000000D A 4 4E B 5 2 4000000F C 3 2 800000G D 7 3 1200000H F,G 3 3I E,H 2 2


(8)

Biết rằng Hiệu trưởng chỉ duyệt chi tối đa là 4000000 đ để rút ngắn thời gian cải tạo khu nhà hiệu bộ. Hỏi trưởng phòng quản trị dự án phải rút ngắn thời gian dự án xuống còn bao nhiêu ngày & chi phí sẽ là bao nhiêu?

Bài 15: Cho một sơ đồ mạng với các chỉ tiêu sau:

CV tbt tgh Cbt Cgh1-2 3 1 200 3201-3 5 2 300 4201-4 4 2 500 6002-5 4 1 200 2903-6 3 1 400 4404-7 8 5 600 6305-7 5 2 100 1756-7 4 1 200 350Yêu cầu:

a) Áp dụng pp thủ công hãy tính thời gian dự án có khả năng rút xuống bao nhiêu ngày

b) Lập bảng biến thiên chi phí trực tiếp theo thời gian

c) Vẽ đồ thị chi phí trực tiếp

d) Áp dụng phương pháp tính gần đúng, hãy tính lại câu a/

Bài 16: Một dự án có bảng phân tích công việc như sau:

Tt Ký hiệu CV Thời gian tei Thời điểm

1 A 10 Ngay từ đầu

2 B 6 “


(9)

4 D 4 Ngay sau C

5 E 6 Ngay sau A

6 F 8 Ngay sau D,E

Giám đốc muốn rút ngắn thời gian thực hiện dự án dựa vào các thông tin sau:

Tt Ký hiệu CV Thời gian tn Ctt

1 A 6 5002 B 3 3003 C 24 D 2 4005 E 4 8006 F 5 1000

Nếu bạn là quản trị gia dự án, hãy giúp giám đốc giải quyết vấn đề này?

Bài 17: Căn cứ ví dụ phần VII “bài tóan giá thành rẻ nhất” của chương IV, sinh viên làm tiếp với các kế họach :

a) T = 26 ngàyb) T = 25 ngàyc) T = 24 ngàyd) T = 23 ngàye) T = 22 ngày

Bài 18: Dùng phương pháp sơ đồ GANTT để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày


(10)

Bài 19: Dùng phương pháp sơ đồ GANTT để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 20: Dùng phương pháp sơ đồ Pert cải tiến để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 21: Dùng phương pháp sơ đồ Pert cải tiến để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày


Read more

Figure

Updating...


References

Updating...

Xem thêm: Cách Dùng Dfx Audio Enhancer Trên Máy Tính Nghe Nhạc Hay Hơn


Download (PDF - 10 Page - 90.34KB)
Related subjects :

Related documents


*

Bài tập Bảo Hiểm và Đáp án


- Chủ tàu B mua bảo hiểm vật chất thân tàu ngang giá trị, theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu với mức trách nhiệm 3/4 ở công ty


16 0 15

*

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ Tác giả: Nguyễn Đình Triệu


TRÍCH ĐOẠN BÀI TẬP VÀ THỰC TẬP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ.. WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON


71 0 4

*

Bài tập tiếng anh 7 có đáp án - Mai Lan Hương


Cho dạng hoặc thì thích hợp của các động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh đoạn văn... m agazines, new spapers, dictionaries, pictures,


178 0 3

*

Quản Lý Dự Án Xây Dựng Website Bán Hàng Máy Tính


Nếu người dùng không đánh dấu vào đơn hàng nào và nhấn các nút chức năng, hệ thống sẽ đưa ra thông báo yêu cầu chọn đơn hàng cần xử lý..


97 0 0

*

Phương Pháp Sơ Đồ Mạng Lưới (PERT) _ Quantri


Dự Án Cộng Đồng của: TỔ HỢP GIÁO DỤC EDUVIET VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH MBA 78 Thông Tây Hội Phường 10 Quận Gò Vấp Tp.HCM


5 0 2

Bài tập lớn ngắn mạch


Sơ đồ thứ tự thuận và thứ tự nghịch có sơ đồ thay thế giống nhau chỉ khác nhau ở giá trị các suất điện động trong thứ tự nghịch bằng 0 và một số giá trị điện


16 0 0

Hướng Dẫn Tạo Một Số Hoạt Động Trên ActivInspire


Ở trong mục (3) các chủ đề tài nguyên tìm chọn đến các thư mục chứa nội dung mình muốn chèn  sẽ xuât hiện các hình ảnh bên dưới.. Muốn chọn hình dạng nào chỉ


30 0 0

Bài thảo luận Các phương pháp nghiên cứu, phân tích carbohydrate, lipit và nucle...


Với những phương pháp thí nghiệm khác nhau các phòng thí nghiệm của Marshall Warren Nirenberg (1927 - ), Har Gobind Khorana (1922 - ) và Ochoa đã xác định được


18 0 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LÝ VÀ HÓA LÝ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP - NGUYỄN ĐÌNH TRIỆ...


m.. Hãy xác định công thức câu tạo của hợp chất có thànli phần phâĩi tích nguyên.. Hãy xác định công thức cấn tạo của hợp chất có thành phần pliân tích


493 0 3

Bài giảng quản lý an toàn thực phẩm - Phạm Ngọc Khái


+ Đối với tác nhân sinh học gồm xác định các vi sinh vật hoặc các độc tố của chúng.. - Đánh giá nguy cơ phải dễ điều chỉnh để cập nhật thêm các thông tin khi cần


428 0 3

HN_BDS_315Chủ Nhà Dự Án Xuân Mai.xlsx


CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG CĂN HỘ DỰ ÁN PARKSTATE ĐƠN NGUYÊN A.. 11


73 0 0

31- Giao Trinh_MD37_Tien CNC Co Ban


Về thực chất, đây là một quá trình tự động điều khiển các hoạt động của máy (như các máy cắt kim loại, quá trình tự động điều khiển các hoạt động của máy (như


231 0 0

Related documents


Phân lập promoter Oshox24 hoạt động cảm ứng stress ở lúa


10 0 0

Báo cáo ĐTM dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành


449 0 1

Bài tập quản lý chất lượng sản phẩm - LÊ NGỌC MAI- 533168


18 0 5

Đề Tài Dự Án Kinh Doanh Rau Sạch - Luận Văn, Đồ Án, Đề Tài Tốt Nghiệp


34 0 35

Bài Tập Tổng Hợp Dược Động Học- Mô Hình DĐH Cơ Bản


16 0 45

Bài Tập Tổng Hợp Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Có Đáp Án)


135 0 39

Trắc nghiệm quản trị dự án


7 0 4

Bài tập hệ điều hành


10 0 28

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA KIM LOẠI - PHẠM ĐỨC BÌNH


299 0 1

Bài tập Bảo Hiểm và Đáp án


16 0 15

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ Tác giả: Nguyễn Đình Triệu


71 0 4

Bài tập tiếng anh 7 có đáp án - Mai Lan Hương


178 0 3

Quản Lý Dự Án Xây Dựng Website Bán Hàng Máy Tính


97 0 0

Phương Pháp Sơ Đồ Mạng Lưới (PERT) _ Quantri


5 0 2

Bài tập lớn ngắn mạch


16 0 0

Hướng Dẫn Tạo Một Số Hoạt Động Trên ActivInspire


30 0 0

Bài thảo luận Các phương pháp nghiên cứu, phân tích carbohydrate, lipit và nucle...


18 0 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LÝ VÀ HÓA LÝ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP - NGUYỄN ĐÌNH TRIỆ...


493 0 3

Bài giảng quản lý an toàn thực phẩm - Phạm Ngọc Khái


428 0 3

HN_BDS_315Chủ Nhà Dự Án Xuân Mai.xlsx


73 0 0

31- Giao Trinh_MD37_Tien CNC Co Ban


231 0 0

GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH BÀI TẬP VỚI ĐÁP ÁN (2011) - MAI LAN HƯƠNG (TRÍCH Đ...


89 0 1

Bảng Tra Lập và Phân Tích Dự Án


12 0 0
Show more
Service Guest Post
About us
Policy
Terms of use
Contact us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.