Code phát âm số thành chữ trong excel tiên tiến nhất . Code thường thì sinh sống dạng Macro hình dạng (Sub gì đó()… over Sub) thì sẽ tiến hành lưu vào Module.

Bạn đang xem: Code đọc số thành chữ trong excel


*

Đầu tiên các bạn tải file tất cả công thức sẵn này về: doi-so-thanh-chu.xlsx (size: 95kb) – google driverSau đó chúng ta nhập số đề xuất đọc vào ô B2 như hình trên là xong. Bạn cũng có thể copy nguyên phần phương pháp đó vào bảng tính hiện tại tại của chúng ta sau đó links phần chữ qua là được.

Cách 2: áp dụng VBA để nhảy số thành chữBạn không phải là fan rành về VBA yêu cầu nghe có vẻ như sợ cơ mà đừng lo, sẽ khá đơn giản. Bạn chỉ việc 4 cách sau nhằm thêm đoạn mã VBA thay đổi số thành chữ vào bảng tính của bạn:Bước 1: Mở bảng tính mà bạn phải đánh vần các con số.

Bước 2: Nhấn alt + F11 để mở cửa sổ trình biên soạn thảo Visual Basic.Bước 3: nếu như khách hàng đang mở những tệp tin, nên lựa chọn bảng tính buộc phải thiết bằng cách sử dụng danh sách các tệp ở phía bên trái của trình biên soạn thảo (tệp đã được ghi lại màu xanh).Bước 4: trong trình đơn chỉnh sửa hãy vào Insert-> Module .
Bước 5: bạn sẽ thấy cửa ngõ sổ có tên YourBook – Module1. Chọn tất cả mã vào khung dưới và dán nó vào cửa sổ này.

Xem thêm: Lời Bài Hát Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

Nếu bị lỗi fonts thì các bạn tải tệp tin này về nhé, code đã tất cả sẵn vào file: doisothanhchu.xlsm (size: 25kb)

Bước 6: Bạn trở về bảng tính vàsử dụng hàm VND để đọc số. Nhập =VND(B2) vào ô nơi bạn phải lấy số được viết bởi từ. Ở phía trên B2 là showroom của ô tất cả số hoặc số.


Lưu ý khi lưu lại bảng tính có VBA các bạn phải lưu giữ với định hình .xlsm thì mới có thể lưu được nhé.

Cách 3: thực hiện Add-ins AccHelper nhằm đọc sốAccounting Helper là 1 Add-ins gọi số đa zi năng vô cùng bạo phổi mẽ giành cho Excel:– cung cấp các hàm hiểu số thành chữ bằng tiếng Anh, Việt bởi các loại font text TCVN3 (ABC), VNI, UNICODE. Những hàm: VND(), USD(), Num2Str().– hỗ trợ hàm biến hóa font chữ từ TCVN3, VNI thanh lịch UNICODE. Hàm ToUNC().

Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As StringOn Error GoTo LoiDim strDim desStr As StringDim IIf Mid(UniCharCode, 1, 1) = ";" ThenUniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)End IfIf Right(UniCharCode, 1) = ";" ThenUniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) - 1)End Ifstr = UniCharCodestr = Split(str, ";")For I = LBound(str) khổng lồ UBound(str)desStr = desStr & ChrW$("&H" & str(I))NextUnicodeChar = desStrLoi:Exit FunctionEnd FunctionFunction vnd(ByVal NumCurrency As Currency) As StringStatic CharVND(9) As String, BangChu As String, I As IntegerDim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As StringDim DonViTien As String, DonViLe As StringDim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As IntegerDim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As IntegerNumCurrency = Round(NumCurrency, 0)DonViTien = ";111;1ED3;6E;67" " d?ngDonViLe = ";78;75" " xuIf NumCurrency = 0 Thenvnd = UnicodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20" & DonViTien)Exit FunctionEnd IfIf NumCurrency > 922337203685477# Then " S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCYvnd = UnicodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73" và _";1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37" và _";2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37")Exit FunctionEnd IfCharVND(1) = ";6D;1ED9;74" " m?tCharVND(2) = ";68;61;69" " haiCharVND(3) = ";62;61" " baCharVND(4) = ";62;1ED1;6E" " b?nCharVND(5) = ";6E;103;6D" " namCharVND(6) = ";73;E1;75" " s?uCharVND(7) = ";62;1EA3;79" " b?yCharVND(8) = ";74;E1;6D" " t?mCharVND(9) = ";63;68;ED;6E" " ch?nSoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) " 2 k? s?PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChanNganTy = Val(Left(PhanChan, 3))Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))If NganTy = 0 & Ty = 0 và Trieu = 0 and Ngan = 0 và Dong = 0 ThenBangChu = ";6B;68;F4;6E;67;20" + DonViTien + ";20"I = 5ElseBangChu = ""I = 0End If"-----------------------------------------------------" B?t d?u d?i"-----------------------------------------------------While I 0 ThenTram = Int(SoDoi / 100)Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10If Right(BangChu, 3) = ";20" ThenBangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) - 3)End IfBangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ";2C;20") + _IIf(Tram 0, Trim(CharVND(Tram)) + ";20;74;72;103;6D;20", "")If Muoi = 0 and Tram 0 và DonVi 0 ThenBangChu = BangChu + ";6C;1EBB;20"ElseIf Muoi 0 ThenBangChu = BangChu + IIf(Muoi 0 và Muoi 1, _Trim(CharVND(Muoi)) + ";20;6D;1B0;1A1;69;20", ";6D;1B0;1EDD;69;20")End IfEnd IfIf Muoi 0 and DonVi = 5 ThenBangChu = BangChu + ";6C;103;6D;20" + Ten + ";20"ElseIf Muoi > 1 & DonVi = 1 ThenBangChu = BangChu + ";6D;1ED1;74;20" + Ten + ";20"ElseBangChu = BangChu + IIf(DonVi 0, Trim(CharVND(DonVi)) + ";20" + Ten, Ten) + ";20"End IfEnd IfElseBangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + "", "")End IfI = I + 1WendIf SoLe = 0 ThenBangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = ";20", "", ";20") + ";63;68;1EB5;6E"End IfBangChu = UnicodeChar(BangChu)"??i thanh lịch ti?ng Vi?t Unicode" ??i ch? c?i d?u ti?n th?nh ch? hoaMid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))vnd = BangChuEnd Function Bạn cài Add-ins về tại đây (size: 95kb), thực hiện giải nén và làm theo hướng dẫn trong file huongdan.txt nhé.

Vậy là bạn đã có 3 giải pháp chuyển số thành chữ trên Excel 365 rồi nhé, chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự trên Excel 2003, 2007, 2013, 2016, 2019, 2010, 2013 phần đa được. Giả dụ bạn gặp khó khăn trong những lúc thực hiện có thể để lại lời nhắn dưới mình đang hỗ trợ.

Code bửa sung:

Function DocSoVni(conso) As Strings09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")If Trim(conso) = "" ThenDocSoVni = ""ElseIf IsNumeric(conso) = True ThenIf conso 0 Thensonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")End Ifconso = Trim(conso)sochuso = Len(conso) gian lận 9If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso gian lận 12), "0") & consodocso = ""i = 1lop = 1Don1 = Mid(conso, i, 1)n2 = Mid(conso, i + 1, 1)n3 = Mid(conso, i + 2, 1)baso = Mid(conso, i, 3)i = i + 3If n1 & n2 và n3 = "000" ThenIf docso "" and lop = 3 và Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""ElseIf n1 = 0 ThenIf docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"Elses1 = s09(n1) & " traêm"End IfIf n2 = 0 ThenIf s1 = "" Or n3 = 0 Thens2 = ""Elses2 = " linh"End IfElseIf n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) và " möôi"End IfIf n3 = 1 ThenIf n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"ElseIf n3 = 5 và n2 0 Thens3 = " laêm"Elses3 = s09(n3)End IfIf i > Len(conso) Thens123 = s1 và s2 và s3Elses123 = s1 & s2 & s3 và lop3(lop)End IfEnd Iflop = lop + 1If lop > 3 Then lop = 1docso = docso và s123If i > Len(conso) Then Exit DoLoopIf docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau và Trim(docso)ElseDocSoVni = consoEnd IfEnd FunctionFunction DocSoUni(conso) As Strings09 = Array("", " m" và ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" và ChrW(7889) và "n", " n" và ChrW(259) & "m", " s" và ChrW(225) và "u", " b" và ChrW(7843) và "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" và ChrW(237) và "n")lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))"StopIf Trim(conso) = "" ThenDocSoUni = ""ElseIf IsNumeric(conso) = True ThenIf conso 0 Thensonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))conso = conso và String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")End Ifconso = Trim(conso)sochuso = Len(conso) mod 9If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso hack 12), "0") & consodocso = ""i = 1lop = 1Don1 = Mid(conso, i, 1)n2 = Mid(conso, i + 1, 1)n3 = Mid(conso, i + 2, 1)baso = Mid(conso, i, 3)i = i + 3If n1 & n2 & n3 = "000" ThenIf docso "" và lop = 3 và Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" và ChrW(7927) Else s123 = ""ElseIf n1 = 0 ThenIf docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" và ChrW(244) và "ng tr" và ChrW(259) và "m"Elses1 = s09(n1) & " tr" và ChrW(259) và "m"End IfIf n2 = 0 ThenIf s1 = "" Or n3 = 0 Thens2 = ""Elses2 = " linh"End IfElseIf n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) và ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) và " m" & ChrW(432) và ChrW(417) và "i"End IfIf n3 = 1 ThenIf n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" và ChrW(7897) và "t" Else s3 = " m" và ChrW(7889) & "t"ElseIf n3 = 5 & n2 0 Thens3 = " l" & ChrW(259) và "m"Elses3 = s09(n3)End IfIf i > Len(conso) Thens123 = s1 và s2 & s3Elses123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)End IfEnd Iflop = lop + 1If lop > 3 Then lop = 1docso = docso & s123If i > Len(conso) Then Exit DoLoopIf docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)ElseDocSoUni = consoEnd IfEnd Function Code VBA thay đổi số thành chữ trong Excel,Hàm đổi số thành chữ trong Excel 2016,Hàm thay đổi số thành chữ vào Excel,Công thức đổi số thành chữ,Phần mềm đọc số thành chữ,Chuyển số thành chữ trong Excel ko dụng phần mềm,Chuyển số thành chữ vào Excel macbook,Code phát âm số thành chữ