toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100

*

hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn tự 2 mang lại 100. Lan tính tổng toàn bộ các sốlẻ từ là 1 đến 99. Tiếp nối mai lấy hiệu quả của hoa trừ đi công dụng của lan hỏi mai sẽ nhận được công dụng là bao nhieu


*

*

Số số hạng chẵntừ 2 mang đến 100 là: (100 - 2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng những số hạng chẵn trường đoản cú 2 đến 100 là: (100 + 2) x 50: 2 = 2550

Số số hạng lẻtừ 1đến 99là: (99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng các số hạng lẻtừ 1đến 99là: (99 + 1) x 50 : 2 = 2500

Hiệu 2 kết quả của Hoavà Lan là: 2550 - 2500 = 50

Đáp số: 50


Bài giải:

Số những số chẵn từ bỏ 2 mang lại 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ là một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn từ 2 mang đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 cho 100. Lan tính tổng tất cả cacsoos lẻ từ là 1 đến 99. Kế tiếp mai lấy công dụng của hoa trừ đi công dụng của lan hỏi mai vẫn nhận được công dụng là bao nhieu


Xem thêm: Truyện Xuyên Không Sắc Hiệp Hay Nhất, Top Truyện Sắc Hiệp Hay Nhất 2021

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 mang đến 100 . Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99 . Sau đó , Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Hỏi Mai sẽ nhận được công dụng là từng nào ?

Nhớ giải ra cụ thể nhé , mơn mí bợn nhìu : D !


hóa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 mang lại 100. Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là một đến 99. Tiếp nối mai lấy kết quả của hoa trừcho kết quả của lan. Hỏi mãi vẫn nhận được hiệu quả bao nhiêu


1.Hoa tính tổng tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100. Lan tính tổng toàn bộ các số lẻ từ một đến 99.Sau kia Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan. Hỏi Mai vẫn nhận được công dụng là bao nhiêu?

2.Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 253. Nếu mang số mập trừ đi 3 lần số bé bỏng thì được 25.


Hoa tính tổng những số chẵn tự 2 mang đến 100 . Lan tính tổng những số lẻ từ 1 đến 99 . Tiếp nối Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Hỏi Mai đang nhận được công dụng là từng nào ?


hỏa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 cho 100. Lần tính tổng tất cả các số lẻ từ là 1 đến 99. Kế tiếp lần lấy hiệu quả của mai trừ đi kết quả của lan. Hỏi mãi đang nhận được hiệu quả bao nhiêu


hoa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 mang lại 100. Hoa tínhtổng của tất cả cácsố từ là một đến 99 .Sau đó Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi tác dụng của Lan .Hỏi Mai sẽđược kết quả là bao nhiêu?


Câu 1: tìm số tức thì trước của số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau. A) 98762 b) 98765 c) 99997 d) 98763

Câu 2: Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99. Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai đang nhận được công dụng là bao nhiêu? a) 50 b) 5080 c) 2500 d) 2550


hoa tình tổng tất cả các số chẵn tự 2đến 100 . Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ một đến 99 . Tiếp nối mai lấy kết quả của hoa - đi công dụng của lần . Hỏi mãi vẫn nhận đc tác dụng là từng nào ?