Mỹ Nhân Bạc Phận

*

Bạn đang xem: Mỹ nhân bạc phận

*

*

Xem thêm: Tìm Việc Làm Tại Công Ty Seoul Semiconductor Tuyển Dụng, Công Ty Tnhh Seoul Semiconductor Vina Tuyển Dụng

Showing all editions for "Hồng nhan bạc phận = Chang hen ge : ." Sort by: Date/Edition (Newest First) Date/Edition (Oldest First)
var isNewSearch = true; facetArrayObj = new Array(); savedSortElement = ""; savedSortDirection = ""; savedSpoofingIp = ""; fc=""; function facetInfo(indexedTerms, text, count){ this.indexedTerms = indexedTerms; this.dontshowtext = text; this.count = count; } function refineYourSearch(startRec, sortElement, sortDirection, elem, isEditionPage, refreshFormat) { isNewSearch = false; jQuery("#inprefinesearch").dialog("open"); finalizeFacetCheckBoxes(); var facetQuery =""; var formatQuery = createFacetQueryForSection("format"); if(formatQuery.length > 0) { formatQuery = "(" + formatQuery + ")"; } var availOnlineQuery = createFacetQueryForSection("availonline"); if(formatQuery.length>0) facetQuery=" "+formatQuery; if(availOnlineQuery.length>0) facetQuery=facetQuery + " " + availOnlineQuery; var baseUrl = "/oclc/518759055/editions?editionsView=true&fq=&referer=di"; var baseUrlWithoutFacets = getBaseUrlWithoutFacets(baseUrl); var fq=getFacetQueryFromUrl(baseUrl); var checkedBoxes = getCheckedBoxes(); if(elem != null && elem.indexOf("availonline")>-1) { if(availOnlineQuery.length==0){ var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFtLimiter(fq); window.location = loc; return; } }else if(elem != null && elem.indexOf("format")>-1){ if(formatQuery.length==0 && availOnlineQuery.length==0){ var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFormatLimiter(fq); window.location = loc; return; } } if(checkedBoxes.length>0) setCookie("selected_check_boxes", checkedBoxes); var qt="facet_fm_checkbox"; if(startRec!=null) {qt="facet_fm_pagelink";} if(startRec==null && sortElement!=null) {qt="facet_fm_"+sortElement+"_"+sortDirection;} var ajaxRefineSearchServiceUrl = baseUrlWithoutFacets+"&fq="+facetQuery; fq = removeFacets(fq); if(fq.length>0){ajaxRefineSearchServiceUrl += "%20%3E%20"+fq;} if(startRec!=null) { if(isEditionPage) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start_edition="+startRec; else ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start="+startRec; setCookie("fm_facet_start", startRec); } if(sortElement!=null) {ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+sortElement; savedSortElement = sortElement;} if(sortDirection!=null) {ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+sortDirection;savedSortDirection = sortDirection;} setCookie("fm_facet_se", savedSortElement); setCookie("fm_facet_sd", savedSortDirection); if(startRec==null && sortElement==null ){ if(savedSortElement!=null) {ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+savedSortElement;} if(savedSortDirection!=null) {ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+savedSortDirection;} } ajaxRefineSearchServiceUrl += "&qt="+qt+"&refinesearch=true"; if(fc!=null && fc.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&fc="+fc; if(savedSpoofingIp!=null && savedSpoofingIp.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&ip="+savedSpoofingIp; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&refreshFormat="+refreshFormat; OWC.UTIL.ajax({ "url" : ajaxRefineSearchServiceUrl, "timeout" : 60 * 1000, // 60 seconds "error" : function (request, status, err) { jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); jQuery("#refinesearcherror").css({"display" : "block"}); }, "success" : function(data) { var hasResults=false; jQuery("#refinesearcherror").css({"display" : "none"}); jQuery(data).find("jid").each(function() { var id = jQuery(this).text(); if(id=="refinesearch") hasResults=true; var content = jQuery(this).siblings("content").text(); jQuery("#done" + id).html(content); jQuery("#done" + id).css({"display" : "block"}); }); if(!hasResults) jQuery("#refinesearcherror").css({"display" : "block"}); if(refreshFormat){ setFacetCheckBoxesByCookies(checkedBoxes); } jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); } }); } function showMoreFacets() { jQuery(".facet_li").each(function() {jQuery(this).show(); });jQuery(".showmore_li").hide();jQuery(".showmore_li_next").show();}function showMoreFacetsNext() { jQuery(".facet_li_next").each(function() {jQuery(this).show(); });jQuery(".showmore_li_next").hide();}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Chịu nổi hay chịu nỗi

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • x