Sấm Giảng Trọn Bộ 6 Quyển

l>Welcome to pgdngochoi.edu.vn

*
WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.pgdngochoi.edu.vn
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
*
Trở Về Trang Chủ (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Bác Hai Như Sanh
*
Audio : MP3
Cặn Bã Ký Ức Những mẫu chuyện ngắn dí dỏm đầy ý vị vui vui , nhắc nhở chúng ta rất nhiều trên đường Tu , Tu không xa rời thưc tế Cặn Bả Ký Ức (Sách Unicode font) Sách có thể in : Căn Bã Ký Úc
MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng đọc Diệu Thủy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng Đọc Ông Bà Nghệ Sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ (phát tâm đọc miễn phí) CD-Audio1 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)CD-Audio2 :(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Nhẫn Nhục Và Luân Hồi (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
Sống Đạo (01) (02)
Tây Du Phiếm Giải (01) (02)
Tòng Lâm Cổ Tích (01) (02)
Tự Truyện Bác Sáu Viên (01) (02) (03) (04)
Cặn Bã Ký Ức Giảng Giải (New) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Thi Văn Giáo Lý-Sư Huệ Duyên tụng New New New (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Băng Gia Bảo: Sám Giảng Thi Văn Của Ðức Huỳnh Giáo Chủ MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

WMA:

Gia Bảo Cuốn 1 Mặt A Gia Bảo Cuốn 1 Mặt B Gia Bảo Cuốn 2 Mặt A Gia Bảo Cuốn 2 Mặt B Gia Bảo Cuốn 3 Mặt A Gia Bảo Cuốn 3 Mặt B Gia Bảo Cuốn 4 Mặt A Gia Bảo Cuốn 4 Mặt B Gia Bảo Cuốn 5 Mặt A Gia Bảo Cuốn 5 Mặt B Gia Bảo Cuốn 6 Mặt A Gia Bảo Cuốn 6 Mặt B Gia Bảo Cuốn7 MặtA Gia Bảo Cuốn7 Mặt B Gia Bảo Cuốn8 MặtA Gia Bảo Cuốn8 Mặt B Gia Bảo Cuốn9 MặtA Gia Bảo Cuốn9 MặtB

Sấm Giảng Cổ Truyền WMA:"Sứ Mạng của Đức Thầy" MP3:(01)
Quyển Một : MP3:(01) (02)

WMA:

Khuyên Người Đời Tu Niệm 1a Khuyên Người Đời Tu Niệm 1b

Quyển Hai: MP3:(01)

WMA:

Kệ Dân CủaNgười Khùng

Quyển Ba: MP3:(01) (02)

WMA:

Sấm Giảng 1a Sấm Giảng 1b

Quyển Tư: MP3:(01) (02)

WMA:

Giác Mê Tâm Kệ1a Giác Mê Tâm Kệ 1b

Quyển Năm: MP3:(01) (02)

WMA:

Khuyến Thiện 1a Khuyến Thiện 1b

Quyển Sáu: MP3:

WMA:Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của Một Người Bổn Đạo

Băng Thi Văn Giáo Lý của Ðức Huỳnh Giáo Chủ MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

WMA:

Thi Văn Giáo Lý 01

Thi Văn Giáo Lý 02

Thi Văn Giáo Lý 03

Thi Văn Giáo Lý 04

Thi Văn Giáo Lý 05

Thi Văn Giáo Lý 06

Thi Văn Giáo Lý 07

Thi Văn Giáo Lý 08

Thi Văn Giáo Lý 09

Thi Văn Giáo Lý 10

Thi Văn Giáo Lý 11

Thi Văn Giáo Lý 12

Thi Văn Giáo Lý 13

Thi Văn Giáo Lý 14

Thi Văn Giáo Lý 15

Thi Văn Giáo Lý 16

Thi Văn Giáo Lý 17

Thi Văn Giáo Lý 18

Thi Văn Giáo Lý 19

Thi Văn Giáo Lý 20

Ðức Phật Thầy Tây An

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

Sư Vải Bán Khoai MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Những mẫu chuyện bên cạnh ÐứcThầy

MP3:

Chuyện Bên Thầy 1

Chuyện Bên Thầy 2

Chuyện Bên Thầy 3

Chuyện Bên Thầy 4

Chuyện Bên Thầy 5

Chuyện Bên Thầy 6

Chuyện Bên Thầy 7

Chuyện Bên Thầy 8

Chuyện Bên Thầy 9

Chuyện Bên Thầy 10

Kim Cổ Kỳ Quan

MP3 :(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

WMA:

Kim Cổ Kỳ Quan 1a

Kim Cổ Kỳ Quan 1b

Kim Cổ Kỳ Quan 2a

Kim Cổ Kỳ Quan 2b

Kim Cổ Kỳ Quan 3a

Kim Cổ Kỳ Quan 3b

Kim Cổ Kỳ Quan 4a

Kim Cổ Kỳ Quan 4b

Kim Cổ Kỳ Quan 5a

Kim Cổ Kỳ Quan 5b

Kim Cổ Kỳ Quan 6a

Kim Cổ Kỳ Quan 6b

Kim Cổ Kỳ Quan 7a

Kim Cổ Kỳ Quan7b

Kim Cổ Kỳ Quan 8a

Kim Cổ Kỳ Quan 8b

Kim Cổ Kỳ Quan 9a

Kim Cổ Kỳ Quan 9b

Kim Cổ Kỳ Quan 10a

Kim Cổ Kỳ Quan 10b

Phật Giáo Hòa Hảo Qua Sự Nhận Ðịnh Khách Quan

Phật Giáo Hòa Hảo Qua Sự Nhận Ðịnh Khách Quan 1

Phật Giáo Hòa Hảo Qua Sự Nhận Ðịnh Khách Quan 2

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ 1

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ 2

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ 3

Ba Điều Phải Biết (01) (02)
Ba Gánh Ngọc Vàng (01) (02)
Bốn Điều Cần Biết Môn Lễ Bái (01) (02)
Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ (01) (02)
Coi Tại Sao Chúng Ta Phải Tu Hành (01) (02)
Giống Nào Xạ Trung (01) (02)
Khóa Học Chưa Từng Có (01) (02)
Lợi Ích 2 Thời Cúng (01) (02)
Lý Luân Hồi (01) (02)
Lý Vô Ngã (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
Những Ngày Đi Tây Phương (01) (02)
Tại Sao Ta Phải Tu (01) (02)
Thật Đúng Phật Pháp Là Sao (01) (02)
Thuyết Trình Học Phật Tu Nhân (01) (02)
Thuyết Trình Lợi Ích Lễ Bái (01) (02)
Tu Cầu (01) (02)
Phật Giáo Hoà Hảo Qua Sự Nhận Xét Khách Quan (01) (02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Chịu nổi hay chịu nỗi

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • x