TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 BÀI 12

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12

A. Bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son cảng Sài Gòn (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu tiên Bác đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba?

A. Quốc tế thứ ba bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.

B. Quốc tế thứ ba giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp.

C. Quốc tế thứ ba ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.

D. Quốc tế thứ ba chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê – nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại." Hãy cho biết đoạn văn trên là của ai, viết trong tác phẩm nào?

A. Của Lê nin, trong sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ghen trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa.

D. Lời trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng tư sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc rời Pari đến Liên Xô vào thời gian nào?

A. Tháng 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Tháng 12-1923.D. Tháng 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là :

A. Người dự Đại hội nông dân Quốc tế.

B. Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.

D. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì?

A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thanh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 - 2 - 1930).

B Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

D. Quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương "vô sản hoá" để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A và câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong những năm 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

D. Viết "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là:

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

B. Đi sang châu Mỹ tìm đường cứu nước.

C. Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

D. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự kiện 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đã đánh dấu Người đi từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản. Là một người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tạp chí Thư tín Quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười"?

A. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.

B. Khi đọc luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo "Người cùng khổ".

D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường , quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò, sức mạnh to lớn của nông dân ở các nước thuộc địa trong :

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12-1920)

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6-1923)

C. Đại hội Quốc tế cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. Thời gian tháng 6 – 1923 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?

A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.

D. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

A. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. Thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tạp chí "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tạp chí "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Tác phẩm "Đường Kách mệnh" và "Bản án chế độ thực dân Pháp" được đưa vào Việt Nam.

Xem thêm: Top Các Shop Đồng Hồ Thủ Dầu Một Bình Dương, Địa Chỉ Shop Đồng Hồ Bình Dương

B. Báo "Người cùng khổ", báo "Thanh niên" được phổ biến ở Việt Nam.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vấn đề trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Chủ trương phong trào "Vô sản hoá".

D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm và cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở dâu?

A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A. Báo Thanh niên.

B. Tác phẩm "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

- Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới.

A. Tạp chí Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản.

B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.

B. Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

D. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

A. thành phần tham gia.

B. hình thức đấu tranh.

C. khuynh hướng cách mạng.

D. địa bàn hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do

A. bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man.

C. không có mục tiêu rõ ràng.

D. lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bản án chế độ thực dân Pháp

D. Luận cương chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản ra đời 1930 ở Việt Nam là gì?

A. Mục đích giải phóng giai cấp vô sản

B. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản

C. Mục đích giải phóng dân tộc

D. Theo khuynh hướng cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.