Máy tính CASIO fx 580VNX cung ứng kiểm tra cấp tốc nghiệm của một phương trình lượng giác như vậy nào? các bạn cùng coi qua bài viết sau:

Bài toán: Giải những phương trình lượng giác sau:

$latex sin x=dfrac12$$latex sin 3x-cos 2x=0$

Lời giải:

1. $latex sin x=dfrac12$

Ta bao gồm $latex sin x=dfrac12Leftrightarrow sin x=sin dfracpi 6Leftrightarrow left< eginalign & x=dfracpi 6+k2pi \& x=pi -dfracpi 6+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Để search góc $latex alpha $ thoả $latex sin alpha =dfrac12$ ta tiến hành trên máy tính CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Chuyển sang đơn vị góc Radian

Cách bấm: qw22

Bước 2: tra cứu góc $latex alpha $

Cách bấm: qj1P2=Máy tínhhiển thị:
*
Thao tác trên thiết bị tính

2.$latex sin 3x-cos 2x=0$

Ta có:

$latex sin 3x-cos 2x=0$

$latex Leftrightarrow sin 3x=cos 2x$

$latex Leftrightarrow sin 3x=sin left( dfracpi 2-2x ight)$

$latex Leftrightarrow left< eginaligned & 3x=fracpi 2-2x+k2pi \ và 3x=pi -left( fracpi 2-2x ight)+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$

$latex Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfracpi 10+dfrack2pi 5 \ & x=dfracpi 2+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$

Ta rất có thể dùng công dụng CALCđể bình chọn lại kết quả như sau:

Bước 1: Chuyển máy vi tính sang đơn vị góc Radian (Nếu sẽ ở đơn vị này thì bỏ lỡ bước này)

Cách bấm: qw22

Bước 2: gửi vế bắt buộc của phương trình về vế trái cùng nhập biểu thức:

Cách bấm: j3<)pk2<)Máy tínhhiển thị:
*
Nhập biểu thức

Bước 3: Ta tính giá trị của biểu thức vừa nhập trên $latex x=dfracpi 10$ (ứng cùng với $latex k=0$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tínhhiển thị:
*
Kết quả CALC tại x = 0

Ta liên tiếp kiểm tra trên $latex x=dfracpi 10+dfrac2pi 5$ (ứng với $latex k=1$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tínhhiển thị:
*
Kết trái trên laptop CASIO fx 580VNX

Vậy ứng với $latex k=0$ và $latex k=1$ biểu thức đều bởi $latex 0$. Cho nên vì vậy có thể an tâm về tác dụng $latex x=dfracpi 10+dfrack2pi 5(kin mathbbZ)$. Chúng ta thử thực hành thực tế với họ nghiệm còn lại.