CÁC THỂ ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG NHẬT

Trong vấn đề học giờ đồng hồ Nhật giao tiếp, ngữ pháp tiếng Nhật là phần quan trọng đặc biệt quan trọng buộc các bạn phải ghi nhớ kỹ và hiểu thật rõ nhất là các thể trong giờ đồng hồ Nhật. Có nắm vững ngữ pháp thì các bạn mới có thể ứng dụng để ghép lại thành câu văn hoàn chính, truyền tải thông tin tới bạn nghe xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Các thể động từ trong tiếng nhật


Bài viết ngày bây giờ hãy cùng Trung tâmNhật ngữ SOFL tìm hiểu về mảng ngữ pháp phổ biến và được ứng dụng trong gần hết các cấu tạo giao tiếp tiếng Nhật hiện giờ đó là những thể giờ Nhật nhé!

Trước khi khám phá về những thể trong tiếng Nhật bọn họ sẽ đi tìm kiếm hiểu trước về các nhóm cồn từ trong giờ Nhật trước đang nhé, thuộc xem những nhóm cồn từ này nhập vai trò ra làm sao trong việc tạo thành các thể trong tiếng Nhật nhé!

Nhóm động từ trong giờ đồng hồ Nhật

*

đội 1: tất cả có các động từ gồm đuôi い hoặc phân phát âm là âm い

Ví dụ:

-行きます(いきます)(Đi)

-会います(あいます)(Gặp)

-飲みます(のみます)(Uống)

-帰ります(かえります)(Trở về)

-遊びます(あそびます)(Chơi)

đội 2: có có những động từ bao gồm đuôi え hoặc phạt âm là âm え

Ví dụ:

-食べます(たべます)(Ăn)

-寝ます(ねます)(Ngủ)

-覚えます(おぼえます)(Nhớ)

-教えます(おしえます)(Dạy)

Bên cạnh đó còn có 9 rượu cồn từ có đuôi い hoặc vạc âm là い tuy nhiên vẫn ở trong nhóm lắp thêm 2.

Xem thêm: Mã Độc Nào Có Khả Năng Tự Sao Chép Bản Thân Và Lây Lan Qua Máy Tính Khác?

1. おります (xuống)

2. あびます (tắm)

3. きます (mặc)

4. たります (đủ)

5. おきます (thức)

6. みます (xem)

7. います (có)

8. かります (mượn)

9. できます (có thể)

đội 3 tất cả những đụng từ:

-Tận cùng tất cả đuôi します

-Động từ 来ます(きます)(Đến)

Ví dụ:

-します (Làm)

-勉強します(べんきょうします)(Học)

-来ます(きます)(Đến)

Để phân tách được những động từ vào trong 1 trong 11 thể khác nhau mà không xẩy ra nhầm lẫn bạn phải phân biệt đúng mực các cồn từ đó thuộc đội nào vào 3 nhóm rượu cồn từ phía trên.

13 THỂ trong TIẾNG NHẬT

*

Tiếng Nhật có toàn bộ 13 thể, từng thể lại có cách chia rất khác nhau. Những thể này đóng góp phần làm mang đến mạch văn được rõ nghĩa hơn, bên cạnh đó nó còn thể hiện một cách rõ nét thái độ của bạn nói hy vọng truyền cài đặt tới người nghe.

Thể tự Điển

あきます (mở (cửa)) => 開く

あるきます (đi bộ) => 歩く

いきます (đi) => 行く

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいく

うごきます (chuyển động, chạy) => 動く

おきます (đặt, để) => 置く

かきます (viết, vẽ) => 書く

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng (đồ)) => 片付く

かわきます (khô) => 乾く

きがつきます (để ý, dìm ra) => 気がつく

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => 気がつく

ききます (nghe) => 聞く

ききます (hỏi) => 聞く

さきます (nở (hoa)) => 咲く

すきます (vắng, thoáng) => 空く

つきます (đến (ga)) => 着く

つきます (bật sáng (điện)) => 点く

つきます (có gắn, tất cả kèm theo) => 付く

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => 続く

つれていきます (dẫn đi) => 連れて行く

とどきます (được gởi đến) => 届く

なきます (khóc) => 泣く

Thể「て

V(い)ます Vて

V-(う)+いて

あきます (mở (cửa)) => あいて

あるきます (đi bộ) => あるいて

いきます (đi) => いって

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいいて

うごきます (chuyển động, chạy) => うごいて

おきます (đặt, để) => おいて

かきます (viết, vẽ) => かいて

かたづきます (ngăn nắp, nhỏ gọn (đồ)) => かたづいて

かわきます (khô) => かわいて

きがつきます (để ý, dấn ra) => きがついて

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => きがついて

ききます (nghe) => きいて

ききます (hỏi) => きいて

さきます (nở (hoa)) => さいて

すきます (vắng, thoáng) => すいて

つきます (đến (ga)) => ついて

つきます (bật sáng sủa (điện)) => ついて

つきます (có gắn, có kèm theo) => ついて

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづいて

つれていきます (dẫn đi) => つれていって

とどきます (được giữ hộ đến) => とどいて

なきます (khóc) => ないて

Thể「た

V(い)ます Vた

~きます V-(う)+いた

あきます (mở (cửa)) => あいた

あるきます (đi bộ) => あるいた

いきます (đi) => いった

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいいた

うごきます (chuyển động, chạy) => うごいた

おきます (đặt, để) => おいた

かきます (viết, vẽ) => かいた

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng (đồ)) => かたづいた

かわきます (khô) => かわいた

きがつきます (để ý, nhấn ra) => きがついた

きがつきます (nhận thấy, phát hiện nay ra) => きがついた

ききます (nghe) => きいた

ききます (hỏi) => きいた

さきます (nở (hoa)) => さいた

すきます (vắng, thoáng) => すいた

つきます (đến (ga)) => ついた

つきます (bật sáng (điện)) => ついた

つきます (có gắn, có kèm theo) => ついた

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづいた

つれていきます (dẫn đi) => つれていった

とどきます (được gởi đến) => とどいた

なきます (khóc) => ないた

Thể「ない

V(い)ます V(あ)ない

~きます

あきます (mở (cửa)) => あかない

あるきます (đi bộ) => あるかない

いきます (đi) => いかない

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいかない

うごきます (chuyển động, chạy) => うごかない

おきます (đặt, để) => おかない

かきます (viết, vẽ) => かかない

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng (đồ)) => かたづかない

かわきます (khô) => かわかない

きがつきます (để ý, thừa nhận ra) => きがつかない

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => きがつかない

ききます (nghe) => きかない

ききます (hỏi) => きかない

さきます (nở (hoa)) => さかない

すきます (vắng, thoáng) => すかない

つきます (đến (ga)) => つかない

つきます (bật sáng sủa (điện)) => つかない

つきます (có gắn, gồm kèm theo) => つかない

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづかない

つれていきます (dẫn đi) => つれていかない

とどきます (được gởi đến) => とどかない

なきます (khóc) => なかない

Thể Khả Năng

V(い)ます V(え)る

~きます

あきます (mở) => あける

あるきます (đi bộ) => あるける

いきます (đi) => いける

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいける

うごきます (chuyển động, chạy) => うごける

おきます (đặt, để) => おける

かきます (viết, vẽ) => かける

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng (đồ)) => かたづける

かわきます (khô) => かわける

きがつきます (để ý, nhận ra) => きがつける

きがつきます (nhận thấy, phát hiện ra) => きがつける

ききます (nghe) => きける

ききます (hỏi) => きける

さきます (nở) => さける

すきます (vắng, thoáng) => すける

つきます (đến (ga)) => つける

つきます (bật sáng) => つける

つきます (có gắn, có kèm theo) => つける

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづける

つれていきます (dẫn đi) => つれていける

とどきます (được nhờ cất hộ đến) =>とどける

なきます (khóc) => なける

Thể Ý Định

V(い)ます V(お)う

~きます

あきます (mở) => あこう

あるきます (đi bộ) => あるこう

いきます (đi) => いこう

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいこう

うごきます (chuyển động, chạy) => うごこう

おきます (đặt, để) => おこう

かきます (viết, vẽ ) => かこう

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng) => かたづこう

かわきます (khô) => かわこう

きがつきます (để ý, nhấn ra) => きがつこう

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => きがつこう

ききます (nghe) => きこう

ききます (hỏi) => きこう

さきます (nở) => さこう

すきます (vắng, thoáng) => すこう

つきます (đến) => つこう

つきます (bật sáng) => つこう

つきます (có gắn, có kèm theo) => つこう

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづこう

つれていきます (dẫn đi) => つれていこう

とどきます (được gởi đến) =>とどこう

なきます (khóc) => なこう

Thể「た

V(い)ます Vた

~きます V-(う)+いた

あきます (mở) => あいた

あるきます (đi bộ) => あるいた

いきます (đi) => いった

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいいた

うごきます (chuyển động, chạy) => うごいた

おきます (đặt, để) => おいた

かきます (viết, vẽ) => かいた

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng) => かたづいた

かわきます (khô) => かわいた

きがつきます (để ý, nhận ra) => きがついた

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => きがついた

ききます (nghe) => きいた

ききます (hỏi) => きいた

さきます (nở) => さいた

すきます (vắng, thoáng) => すいた

つきます (đến) => ついた

つきます (bật sáng) => ついた

つきます (có gắn, tất cả kèm theo) => ついた

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづいた

つれていきます (dẫn đi) => つれていった

とどきます (được gởi đến) => とどいた

なきます (khóc) => ないた

Thể「ない

V(い)ます V(あ)ない

~きます

あきます (mở) => あかない

あるきます (đi bộ) => あるかない

いきます (đi) => いかない

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいかない

うごきます (chuyển động, chạy) => うごかない

おきます (đặt, để) => おかない

かきます (viết, vẽ) => かかない

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng) => かたづかない

かわきます (khô) => かわかない

きがつきます (để ý, nhận ra) => きがつかない

きがつきます (nhận thấy, phát hiện ra) => きがつかない

ききます (nghe) => きかない

ききます (hỏi) => きかない

さきます (nở) => さかない

すきます (vắng, thoáng) => すかない

つきます (đến) => つかない

つきます (bật sáng) => つかない

つきます (có gắn, gồm kèm theo) => つかない

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづかない

つれていきます (dẫn đi) => つれていかない

とどきます (được gửi đến) => とどかない

なきます (khóc) => なかない

Thể Khả Năng

V(い)ます V(え)る

~きます

あきます (mở) => あける

あるきます (đi bộ) => あるける

いきます (đi) => いける

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいける

うごきます(chuyển động, chạy) => うごける

おきます (đặt, để) => おける

かきます (viết, vẽ) => かける

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng gàng) => かたづける

かわきます (khô) => かわける

きがつきます (để ý, dìm ra) => きがつける

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => きがつける

ききます (nghe) => きける

ききます (hỏi) => きける

さきます (nở) => さける

すきます (vắng, thoáng) => すける

つきます (đến) => つける

つきます (bật sáng) => つける

つきます (có gắn, bao gồm kèm theo) => つける

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづける

とどきます (được gửi đến) =>とどける

なきます (khóc) => なける

Thể Ý Định

V(い)ます V(お)う

~きます

あきます (mở (cửa)) => あこう

あるきます (đi bộ) => あるこう

いきます (đi) => いこう

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいこう

うごきます (chuyển động, chạy) => うごこう

おきます (đặt, để) => おこう

かきます (viết, vẽ) => かこう

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng gàng) => かたづこう

かわきます (khô) => かわこう

きがつきます (để ý, nhấn ra) => きがつこう

きがつきます (nhận thấy, phát hiện nay ra) => きがつこう

ききます (nghe) => きこう

ききます (hỏi) => きこう

さきます (nở) => さこう

すきます (vắng, thoáng) => すこう

つきます (đến) => つこう

つきます (bật sáng) => つこう

つきます (có gắn, gồm kèm theo) => つこう

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづこう

つれていきます (dẫn đi) => つれていこう

とどきます (được nhờ cất hộ đến) => とどこう

なきます (khóc) => なこう

Thể Bị Động

V(い)ます V(あ)れる

~きます

あきます (mở) => あかれる

あるきます (đi bộ) => あるかれる

いきます (đi) => いかれる

うまくいきます (tốt, thuận lợi) => うまくいかれる

うごきます (chuyển động, chạy) => うごかれる

おきます (đặt, để) => おかれる

かきます (viết, vẽ) => かかられる

かたづきます (ngăn nắp, gọn gàng gàng) => かたづかれる

かわきます (khô) => かわかれる

きがつきます (để ý, dấn ra) => こがつかれる

きがつきます (nhận thấy, phát hiện tại ra) => こがつかれる

ききます (nghe) => きかれる

ききます (hỏi) => きかれる

さきます (nở) => さかれる

すきます (vắng, thoáng) => すかれる

つきます (đến) => つかわれる

つきます (bật sáng) => つかわれる

つきます (có gắn, tất cả kèm theo) => つかわれる

つづきます (tiếp tục, tiếp diễn) => つづかれる

つれていきます (dẫn đi) => つれていかれる

とどきます (được giữ hộ đến) => とどかれる

なきます (khóc) => なかれる

Trên đó là các thể trong giờ Nhật và giải pháp dùng, hy vọng với những share trên phía trên của Nhật ngữ SOFL đã giúp các bạn hiểu thêm về 13 thể với biết cách vận dụng chúng trong thực tế tiếp xúc một cách thành thạo tuyệt nhất nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.