Work in groups. You are Thu, Tam và Kim.and you are awarded a scholarship of US$2,000 lớn attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner khổng lồ attend the school you would lượt thích to go to. The expressions in the box may help you.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 4 c

(Làm việc nhóm. Các bạn Thu, trọng điểm và Kim và các bạn được thưởng một học tập bổng trị giá 2000 USD tham gia một khóa đào tạo tiếng Anh làm việc nước ngoài. Bạn hãy nỗ lực thuyết phục các cùng học tập ở trường bạn có nhu cầu theo học. Các cách diễn tả trong khung rất có thể giúp bạn.)

I think ... 

What vày you think ... ? 

I agree / disagree because ... ...

I don"t understand. 

Why don"t we ...? 

If we go to.... We can ...

We should ... 

Let"s ... 

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tạm dịch: 

- Tôi nghĩ...

- các bạn nghĩ gì về...

- Tôi đồng ý/ không đồng ý chính vì ...

- Tôi không hiểu

- tại sao họ không...?

- Nếu bọn họ đi... Họ có thể...

- họ nên ...

- bọn họ hãy ...

Thu: 

+ Trung tâm ngữ điệu Brighton - nước Anh

+ sống ở ký túc xá khuôn viên trường 

+ trường tất cả tiếng tăm tốt

+ sáu tuần 

+ khoảng 2 ngàn đô la Mỹ

Tâm:

+ Trường ngữ điệu Anh Seattle - Mỹ

+ ở với những người bạn Việt Nam

+ trải nghiệm văn hóa truyền thống phương Tây

+ 7 tuần 

+ khoảng 1.700 đô la Mỹ

Kim:

+ Viện ngữ điệu Anh Brisbane - nước Úc

+ ngơi nghỉ với một mái ấm gia đình người Úc 

+ khá gần Việt Nam

+ quang cảnh đẹp

+ 7 tuần 

+ khoảng 1.200 đô la Mỹ


Lời giải đưa ra tiết

Tam: I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Kim: I disagree because we can"t practice speaking English with native speakers.

Thu: Why don"t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom? If we go there, we can live in dormitory on campus.

Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.

Kim: What bởi vì you think about the Brisbane Institute of English in Australia?

Thu: I think it"s quite close lớn Vietnam.

Xem thêm: Coi Bói 12 Chòm Sao, Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo, Bói Tình Yêu Theo Cung Hoàng Đạo

Tam: và we can enjoy the beautiful scenery there.

Kim: If we go there, we can stay with an Australian family to lớn discover their culture and practice English as well.

Thu: People said that they have a good way of teaching English and the course is acceptable. It costs US $ 1,200.

Tam: Let"s go to Autralia to attend that course.

Kim: I absolutely agree with you.

Tạm dịch:

Tâm: mình nghĩ chúng ta nên mang lại trường ngữ điệu Anh Seattle ngơi nghỉ Mỹ. Chúng ta cũng có thể sống với những người dân bạn bạn Việt.

Kim: mình không gật đầu đồng ý vì bọn họ không thể thực hành nói giờ Anh với người bản xứ.

Thu: tại sao họ không mang đến Trung tâm ngôn từ Brighton nghỉ ngơi Anh? Nếu bọn họ đến đó, chúng ta cũng có thể sống ở ký túc xá trong khuôn viên trường.

Tâm: Nhưng chi phí khóa học quá đắt. Nó có phí 2000 đô la.

Kim: bạn nghĩ gì về Viện ngôn ngữ Anh Brisbane làm việc Úc?

Thu: bản thân nghĩ nó khá gần Việt Nam.

Tâm: Và chúng ta có thể thưởng thức cảnh sắc đẹp nghỉ ngơi đây.

Kim: Nếu chúng ta đến đây, chúng ta có thể sống với mái ấm gia đình người Úc để tìm hiểu văn hóa và tương tự như thực hành giờ đồng hồ Anh.

Thu: Mọi tín đồ nói rằng họ có cách thức giảng dạy tiếng Anh xuất sắc và học tập phí đồng ý được. Chi tiêu là 1.200 đô la.